Symfonia Polonia Ignacego Jana Paderewskiego

P1180633Z inicjatywy Biura Polonii w Berlinie w ber­lińskiej Bazylice św. Jana Chrzciciela 12 sierpnia 2018 roku po raz pierwszy w Niemczech wykonana została słynna Symfonia h-moll op. 24 Polonia Ignacego Jana Paderew­skiego. To znakomite dzieło zinterpretowała świa­towej sławy Orkiestra Narodowej Filharmonii Lwowskiej pod dyrekcją prof. Bohdana Boguszew­skiego. Koncerty grane w ramach XIV Międzyna­rodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Pro­fanum zaliczane są obecnie do najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Muzycy Filhar­monii Lwowskiej wraz z dyrygentem pochodzącym ze Szczecina świetnie uchwycili zamysł kompozy­cyjny autora i oddali charakterystyczną dla polskiej muzyki emocjonalność.

„Symfonia h-moll op. 24 powstała w latach 1903–07, tworzona ręką nie tylko wybitnego kom­pozytora i pianisty, ale również polityka i patrioty, które całe życie poświęcił Polsce i walce o jej nie­podległość. Ignacy Jan Paderewski skomponował Polonię na okoliczność obchodów 40-lecia Po­wstania Styczniowego, pełen wiary i nadziei na odzyskanie wolności przez Ojczyznę. Trzy części utworu spajają niezwykle sugestywny, ilustra­cyjny „motyw przemocy”. Pierwsza z nich, utrzy­mana w nastroju zadumy i smutku, emanuje dra­matyzmem. Elegijna część druga wyraża tęsknotę i marzenia o szczęściu. Finał rozbrzmiewa moty­wami polskiego hymnu narodowego i mimo po­jawiającego się znów kilkakrotnie motywu prze­mocy, cała część tchnie nadzieją, a wieńczy ją triumfalna koda. Symfonia h-moll stała się dzie­łem proroczym nie tylko dla Polski, ale także dla samego kompozytora. Paderewski zapisał się zło­tymi zgłoskami na kartach historii naszej Ojczy­zny – w 10 lat po napisaniu Polonii rozpoczął ka­rierę jako polityk, stając się ambasadorem polskich spraw na świecie…”. (źródło: https:// culture.pl/pl/dzielo/ignacy-jan-paderewski-symfonia-h-moll-op-24-polonia)

Koncert w Berlinie wśród Polonii berlińskiej wzbudził ogromny zachwyt i podziw, orkiestra wraz z dyrygentem nagrodzona została gromkimi brawami.

Organizatorami koncertu była Polska Misja Ka­tolicka oraz Biuro Polonii w Berlinie.

Krystyna Koziewicz

© 2004 Polska Rada w Niemczech. All Rights Reserved. Designed By E-Daron