1 193498W dniach 20 do 23 września w Warszawie pod hasłem „Łączy nas Niepodległa” odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. To wyjątkowe spotkanie Polonii z całego świata przeszło właśnie do historii.

Zjazd zaplanowano dla uczczenia jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odrodzonej w 1918 roku. Inicjatorem Zjazdu była Rada Polo­nii Świata, a organizację powierzono Stowarzysze­niu Wspólnota Polska. Zjazd sfinansowany został przez Senat RP, który to z urzędu patronuje Polo­nii rozsianej po całym świecie. W V Zjeździe Po­lonii z całego świata wzięło udział ponad 6oo uczestników z 44 krajów reprezentujących około 200 organizacji.

Na rozpoczęcie Zjazdu w archikatedrze św. Jana uczestnicy wzięli udział w mszy koncelebro­wanej przez Arcybiskupa Metropolitę Warszaw­skiego Kardynała Kazimierza Nycza w intencji oj­czyzny. Po mszy Polonia Świata złożyła wieńce na grobie Nieznanego Żołnierza. Zjazd zainauguro­wała uroczysta sesja w polskim parlamencie w sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W swoim pzemówieniu inauguracyjnym prezes Rady Polonii Świata, Teresa Berezowska, poruszyła szereg wątków łączących Polonię z krajem ojczy­stym, mówiąc m.in., że łączy nas nasza polonijna działalność, wiara i nadzieja na przyszłość.

P1180633Z inicjatywy Biura Polonii w Berlinie w ber­lińskiej Bazylice św. Jana Chrzciciela 12 sierpnia 2018 roku po raz pierwszy w Niemczech wykonana została słynna Symfonia h-moll op. 24 Polonia Ignacego Jana Paderew­skiego. To znakomite dzieło zinterpretowała świa­towej sławy Orkiestra Narodowej Filharmonii Lwowskiej pod dyrekcją prof. Bohdana Boguszew­skiego. Koncerty grane w ramach XIV Międzyna­rodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Pro­fanum zaliczane są obecnie do najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Muzycy Filhar­monii Lwowskiej wraz z dyrygentem pochodzącym ze Szczecina świetnie uchwycili zamysł kompozy­cyjny autora i oddali charakterystyczną dla polskiej muzyki emocjonalność.

„Symfonia h-moll op. 24 powstała w latach 1903–07, tworzona ręką nie tylko wybitnego kom­pozytora i pianisty, ale również polityka i patrioty, które całe życie poświęcił Polsce i walce o jej nie­podległość. Ignacy Jan Paderewski skomponował Polonię na okoliczność obchodów 40-lecia Po­wstania Styczniowego, pełen wiary i nadziei na odzyskanie wolności przez Ojczyznę. Trzy części utworu spajają niezwykle sugestywny, ilustra­cyjny „motyw przemocy”. Pierwsza z nich, utrzy­mana w nastroju zadumy i smutku, emanuje dra­matyzmem. Elegijna część druga wyraża tęsknotę i marzenia o szczęściu. Finał rozbrzmiewa moty­wami polskiego hymnu narodowego i mimo po­jawiającego się znów kilkakrotnie motywu prze­mocy, cała część tchnie nadzieją, a wieńczy ją triumfalna koda. Symfonia h-moll stała się dzie­łem proroczym nie tylko dla Polski, ale także dla samego kompozytora. Paderewski zapisał się zło­tymi zgłoskami na kartach historii naszej Ojczy­zny – w 10 lat po napisaniu Polonii rozpoczął ka­rierę jako polityk, stając się ambasadorem polskich spraw na świecie…”. (źródło: https:// culture.pl/pl/dzielo/ignacy-jan-paderewski-symfonia-h-moll-op-24-polonia)

Koncert w Berlinie wśród Polonii berlińskiej wzbudził ogromny zachwyt i podziw, orkiestra wraz z dyrygentem nagrodzona została gromkimi brawami.

Organizatorami koncertu była Polska Misja Ka­tolicka oraz Biuro Polonii w Berlinie.

Krystyna Koziewicz

20-lecie powstania Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz 23-cia rocznica powstania Zrzeszenia Federalnego Polska Rada w Niemczech. Festyn Jubileuszowy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości był również doskonałą okazją do świętowania polonijnych jubileuszy. Przed 23 laty w wyniku wielu spotkań w Boppard  z inicjatywy parlamentarnego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Horsta Waffenschmidt´a, powstała Polska Rada w Niemczech, która po następnych spotkaniach we Vlotho oraz w Saarbrucken, została zarejestrowana jako Zrzeszenie Federalne - Polska Rada w Niemczech. Jej członkami, założycielami zostały nowopowstałe organizacje krajowe, przez co Zrzeszenie stało się nowoczesną organizacją, której struktury organizacyjne zostały dopasowane do struktur federalnych Republiki Federalnej Niemiec. Obecnie do Zrzeszenia należą organizacje krajowe z następujących krajów związkowych: Bawarii, Badenii Wirtembergii, Brandenburgii, Rheinland-Pfalz, Nordrhein Westfalen, Niedersachsen, Saarland, Saksonii i Turyngii, oraz Hamburga i Berlina. Do stowarzyszenia należą również organizacje o zasięgu ogólno -niemieckim jak Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, Związek Polskich Dziennikarzy w Niemczech czy Zrzeszenie Federalne Polskie Forum w Niemczech. Ogółem do Zrzeszenia należy ponad 45 organizacji z całych Niemiec. Jesteśmy organizatorami dużych imprez kulturalnych z okazji Polsko - Niemieckiego Roku 2005/2006 w Monachium, Berlinie i Hamburgu; 20-to i 25-cio lecia polsko -niemieckiego Traktatu, cyklu "Spotkań Polsko - Niemieckich" które odbywały się w Monachium, Hamburgu i Berlinie oraz Polonijnego Festiwalu Kultury, który corocznie prezentowany jest od Monachium przez Kolonię, Hamburg, Hanower aż do Berlina. Wystąpiło na nim wiele znanych artystów i zespołów, m.in. Orkiestra Kameralna "Academia", Orkiestra symfoniczna "Symfonia Baltica", Piotr Paleczny, Konstanty Kulka, Sławomir Wilk, Szymon Nehring, NDR Big-Band z Vladyslavem "Andzikiem" Sendeckim, Adam Bałdych, Leszek Ządło, Patrycja Piekutowska, Polski Teatr Tańca z Poznania, zespoły "Sistars", Vox, Lombard, Raz, Dwa, Trzy, Elektryczne Gitary, Zakopower, Czerwone Gitary, Golec uOrkiestra, Poparzeni Kawą Trzy, Budka Suflera, Ania Wyszkoni, Patrycja Kazadi, Justyna Steczkowska, Grupa MoCarta. Organizowaliśmy koncert poświęcony bardowi Solidarności Jackowi Kaczmarskiemu - w 10-t rocznicę jego śmierci oraz "Koncert dla Niepodległej". Zrzeszenie Federalne - Polska Rada w Niemczech jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, którego jest członkiem założycielem.

Więcej: magazyn-polonia.de/berlin

P1150753Połączone kluby PTTK Berlin i PTTK im. W. Korfantego zorgani­zowały 22 kwietnia 2018 roku V Polonijny Rajd PTTK. Słuszne zało­żenie, bo aktywność fizyczną, a przy okazji zdrowy tryb życia, najlepiej propagować na tak zwanym „łonie” Natury.

Zebraliśmy się w pobliżu stacji kolejki Weidmainnslust o godzinie 11. W sportowym odzieniu i dobrych nastrojach gromadziliśmy się tłumnie w pobliskiej kawiarence. Nie kończące się powitania każdego z każdym dowodzą, że jesteśmy bratnimi duszami. Polonia berlińska, jak rzadko która grupa etniczna w Berlinie, słynna jest ze spektakularnych inicjatyw. Berliński Klub PTTK prowadzi szeroko rozwiniętą działalność. Oprócz atrakcyjnych wycieczek po Berlinie i Brandenburgii członkowie Klubu zapoznają się z historią regionu i wspólnie odwiedzają polskie miejsca pamięci.

Pogoda dopisała, „jak zwykle”, dodaje Piotr Swiderski. Trasa dłu­gości 9 km za każdym razem ulega niewielkim zmianom, za to meta zawsze jest na „Dworze” czyli w Lübars, u Ferdynanda Domaradzkiego, przewodniczącego Polskiej Rady, Oddział w Berlinie. Od 30 lat łąka w Lübars jest dla Polaków i Polonii miejscem spotkań integracyjnych.

20180203 1328213 lutego 2018 roku w polskiej kawiarni „Mały Książe” z inicjatywy Kazimierza Michalczyka odbyło się spotkanie byłych działaczy i współ­pracowników redakcji „Pogląd”, która dla przypomnienia zakończyła swoją misję 30 lat temu. Spotkanie sprowokowane zostało informacją o projekcie opracowania historycznego działalności Towarzystwa Soli­darność i wydawnictwa „Pogląd”. Do „Małego Księcia” przybyli: Ewa Maria Slaska, Maria Stożek, Elżbieta Olszewski-Stasik, Krystyna Ko­ziewicz, Ryszard Dąbrowski, Leszek Kaleta, Tibor Jagielski, Aleksander Zając… oraz prowadzący spotkanie Kazimierz Michalczyk. Spotkanie było bardzo wesołe i na pewno pozwoliło na odświeżenie wspomnień o ludziach, którzy na zawsze odeszli z grona dawnych towa­rzyszy walki o Polskę Niepodległą. Wspominano Christiana Bergemanna, Edwarda Klimczaka, Bartłomieja Koziewicza, Helenę Bohle-Szacki.

Pamięć o dawnych działaczach staje się coraz ważniejsza, na pewno trzeba ją dokumentować, tym bardziej, że czas życia naszego pokolenia gwałtownie się kurczy, a pamięć zaciera ślady. Obecni na spotkaniu nie bez oporów podchwycili ideę opracowania wspomnień. Przypomnienia i tych ważnych i tych najskromniejszych uczestników wspólnego dzieła, którzy choćby w najmniejszym stopniu włożyli swoją cegiełkę we wspólne dobro. W trakcie dyskusji każdy z obecnych zdeklarował pomóc w postaci własnych zapisków oraz podjęcia prób dotarcia do innych członków i uczestników projektu. Atmosfera spotkania była niezwykle serdeczna i twórcza, od razu odżyły wspólne przeżycia, kiedy przeglądano egzemplarze Poglądu przyniesione przez Tibora Jagielskiego. Duże ożywienie wniosły do­kumentalne zdjęcia pokazywane przez Leszka Kaletę. Obecność wielu działaczy na inauguracyjnym spotkaniu zaświadcza, iż wszystkim zależy, ażeby projekt powiódł się. Najtrudniejsze zada­nie czeka na inicjatora, który musi poszukać źródła finansowania oraz historyka, co w obecnej sytuacji politycznej nie będzie wcale łatwe.

Uzgodniono, iż za dwa miesiące czy w początku kwietnia każdy dostarczy swoje wspomnienia, które pozwolą rozpocząć na dobre plan, jaki sobie postawił Kazimierz Michalczyk, by ocalić od zapomnienia ludzi i ich wkład berlińskiego Towarzystwa Solidarność oraz wydaw­nictwa „Pogląd”.

Krystyna Koziewicz

© 2004 Polska Rada w Niemczech. All Rights Reserved. Designed By E-Daron